Ogólne warunki Umów sprzedaży i dostawy towarów

Gasberry sp. z o.o. z dnia 4 maja 2017 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Towarów Gasberry sp. z o.o. zwane dalej będą Ogólnymi Warunkami.
2. Użyte w dalszej części Ogólnych warunków określenia oznaczają:
a) Sprzedawca – Gasberry sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Trojańska 7; 02-261 Warszawa);
b) Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży i/lub dostawy;
c) Strony – Sprzedawca i Kupujący;
d) Towar – wszystkie towary handlowe będące przedmiotem umowy pomiędzy Stronami.
3. Ogólne Warunki mają zastosowanie i wiążą Strony wszystkich umów sprzedaży i/lub dostaw towarów zawieranych i realizowanych przez Gasberry sp. z o.o.
4. Ogólne Warunki mogą być zmienione przez Sprzedawcę w każdej chwili poprzez ogłoszenie nowej treści Ogólnych Warunków na stronie internetowej www.gasberry.com.

II. ZAWARCIE UMOWY
1. Sprzedaż i/lub dostawa Towarów Kupującemu przez Sprzedawcę następuje na podstawie:
a) zawartej przez Strony ramowej umowy sprzedaży i/lub dostawy;
b) zawartej przez Strony indywidualnej umowy sprzedaży i/lub dostawy;
c) złożonego przez Kupującego Zamówienia i po jego akceptacji przez Sprzedawcę;
d) złożonej przez Sprzedawcę Oferty i Zamówienia złożonego przez Kupującego na jej podstawie.
2. Zawarcie umów sprzedaży i/lub dostawy w sposób, o którym mowa w ust. 1 lit. c – d następuje zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków.
3. Zawarcie umów sprzedaży i/lub dostawy w sposób, o którym mowa w ust. 1 lit. a – d wyłącza postanowienia Ogólnych Warunków wyłącznie w zakresie uregulowanym w odmienny sposób w takiej umowie. W zakresie nieuregulowanym w takiej umowie zastosowanie mają Ogólne Warunki.
4. Kupujący składa Sprzedawcy Zamówienie w formie pisemnej lub drogą mailową określając w nim w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, termin realizacji Zamówienia, miejsce dostawy, cenę ustaloną wcześniej ze Sprzedawcą, numer Oferty Sprzedawcy, sposób płatności oraz akceptację niniejszych Ogólnych Warunków. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w terminie 7 dni roboczych od otrzymania Zamówienia w takiej samej formie w jakiej je złożono. W braku wcześniejszego ustalenia ceny lub braku akceptacji któregokolwiek z warunków wskazanych w Zamówieniu, Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie wskazuje własne propozycje w odpowiednim zakresie – taka odpowiedź poczytywana jest jako Oferta i procedowana jest ona zgodnie z ust. 5.
5. Sprzedawca składa Kupującemu Ofertę w formie pisemnej lub drogą mailową określając w niej w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, termin możliwej realizacji oferty, cenę oraz inne warunki realizacji umowy. Kupujący akceptuje Ofertę w takiej samej formie w jakiej ją złożono w terminie 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Brak akceptacji Oferty przez Kupującego w tym terminie powoduje jej wygaśnięcie. Gasberry sp. z o.o. ul. Trojańska 7; 02-261 Warszawa; tel.: + 48 22 379 67 60; fax: +48 22 379 67 61 ; e-mail: info@gasberry.com; SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO. KRS 0000399794; REGON 145854050; NIP 5222991413; Kapitał zakładowy: 20 000 PLN; www.gasberry.com

III. PRAWO WŁASNOŚCI
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru aż do momentu zapłaty ceny przez Kupującego.
2. W przypadku zapłaty części ceny na Kupującego przechodzi własność odpowiedniej części Towarów. W pierwszej kolejności na Kupującego przechodzi własność Towarów, które zostały wbudowane i nie jest możliwy ich odbiór w stanie pierwotnym.
3. Co do Towaru, którego własność nie przeszła na Kupującego, mając na uwadze ust. 1 – 2, Sprzedawca ma prawo ich odbioru.
4. Od momentu wydania Towaru przez Sprzedawcę na Kupującym ciąży ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.

IV. CENA
1. Cena za Towar określona będzie każdorazowo w Ofercie Sprzedawcy, potwierdzonym przez Sprzedawcę Zamówieniu, indywidualnej umowie sprzedaży i/lub dostawy pomiędzy Stronami lub w umowie ramowej pomiędzy Stronami.
2. Jeżeli wyraźnie tego nie wskazano podana cena jest ceną netto. Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w stawce wynikającej z odpowiednich przepisów obowiązujących w dniu wydania Towaru.
3. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze i/lub w odpowiedniej umowie lub Ofercie, chyba że Strony wyraźnie ustalą inaczej.
4. Kupujący dokonuje płatności w walucie wskazanej na fakturze VAT.
5. Niezależnie od waluty wskazanej na fakturze VAT dopuszczalne jest dokonanie przez Kupującego płatności w polskich złotych (PLN). W takim wypadku ceny podane w walucie obcej przeliczone zostaną na polskie złote (PLN) według kursu sprzedaży pieniądza podawanego przez bank PKO BP w dniu wystawienia faktury VAT.
6. Sprzedawca stosowną fakturę VAT tytułem sprzedaży i/lub dostawy wystawia w dniu wydania Towaru Kupującemu w przypadku odbioru osobistego przez Kupującego lub zgodnie z przepisami prawa podatkowego w przypadku innego sposobu odbioru Towaru.
7. Warunki płatności, w tym w szczególności formę i termin płatności oraz formy zabezpieczenia płatności wynikają z odrębnych ustaleń pomiędzy Stronami a podstawę dla przyznania kredytu kupieckiego stanowi zabezpieczenie płatności, w szczególności weksel, cesja, zgłoszenie podwykonawcy w trybie art. 6471 k.c. lub zgłoszenie podwykonawcy w trybie art. 143a i n. p.z.p.
8. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
9. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą należności Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienia.
10. W przypadku opóźniania się przez Kupującego z zapłatą jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedawcy, niezależnie od pozostałych postanowień Warunków Ogólnych Sprzedawca ma prawo do wstrzymania realizacji wszelkich umów pomiędzy Stronami do czasu zapłaty wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami ustawowymi.
11. Jeżeli płatność za Towar następuje w całości lub w części w formie przedpłaty a Kupujący opóźnia się w zapłacie tej należności odpowiedniemu przedłużeniu podlega termin realizacji całości takiej umowy. . Gasberry sp. z o.o. ul. Trojańska 7; 02-261 Warszawa; tel.: + 48 22 379 67 60; fax: +48 22 379 67 61 ; e-mail: info@gasberry.com; SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO. KRS 0000399794; REGON 145854050; NIP 5222991413; Kapitał zakładowy: 20 000 PLN; www.gasberry.com

V. TRANSPORT, DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU
1. Wydanie Towaru następuje w zależności od ustaleń pomiędzy Stronami poprzez dostawę Towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego bądź w drodze odbioru Towaru w miejscu określonym przez Sprzedawcę.
2. W każdym przypadku Kupujący dokonuje rozładunku towaru we własnym zakresie, na swój koszt i swoją odpowiedzialność.
3. Kupujący zobowiązany jest do starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym i jakościowym.
4. W przypadku odbioru Towaru przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną wydanie Towaru następuje wraz z rozpoczęciem załadunku na środek transportu Kupującego. Kupujący odpowiedzialny jest za przygotowanie środka transportu zapewniającego bezpieczny transport Towaru w sposób zgodny z jego właściwościami. Obowiązek załadunku spoczywa na Sprzedawcy, Kupujący jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Towaru w czasie transportu.
5. W przypadku dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego wydanie Towaru następuje wraz z rozpoczęciem jego rozładunku. Kupujący zobowiązany jest do osobistej obecności przy odbiorze lub do zapewnienia obecności osoby przez niego upoważnionej oraz do przygotowania miejsca rozładunku w sposób umożliwiający szybki i bezpieczny odbiór Towaru zgodnie z właściwościami Towaru. Kupujący jest odpowiedzialny za rozładunek Towaru.
6. W przypadku nieobecności Kupującego lub osoby z pisemnym upoważnieniem w uzgodnionym miejscu i czasie, Kupujący upoważnia Sprzedającego do wydania towaru również innym osobom znajdującym się w uzgodnionym miejscu i czasie.
7. Osoba dokonująca odbioru Towaru zobowiązana jest do podania swojego imienia i nazwiska, funkcji, numeru PESEL oraz pieczątki firmowej oraz złożenia czytelnego podpisu.
8. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego rozbieżności pomiędzy dokumentami potwierdzającymi dostawę a stanem faktycznym, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji i rzetelnie odnotować ten fakt na dokumencie WZ
9. Podpisanie dokumentu wydania zewnętrznego lub innego podobnego dokumentu przez osobę dokonującą odbioru jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności odbieranego Towaru z danymi wskazanymi na dokumencie wydania zewnętrznego.
10. Sprawdzenie jakości i ilości dostarczonego Towaru powinno nastąpić przed rozładunkiem Towaru, a w sytuacji gdy jest to obiektywnie niemożliwe – najpóźniej w trakcie lub bezpośrednio po wyładunku – koniecznie w obecności kierowcy.
11. O ile Zamówienie, Oferta lub Umowa nie stanowi inaczej transport Towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego organizowany jest przez Sprzedawcę przy pełnych jednostkach transportowych (autem typu standard 13,6m x 2,45 x 2,70 – typ plandeka, o ładowności 24t).
12. Z momentem odbioru Towaru na Kupującego przechodzi ryzyko utraty i/lub uszkodzenia Towaru.

VI. RĘKOJMIA I GWARANCJA. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Rękojmia na sprzedane Towary obowiązuje na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem odrębności wynikających z Ogólnych Warunków.
2. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia wydania Towaru.
3. W przypadku usunięcia wady Towaru przez Sprzedawcę okres rękojmi i gwarancji nie ulega wydłużeniu.
4. Sprzedawca zapewnia jakość Towaru zgodną z normami oraz aprobatami technicznymi dla danego rodzaju Towaru.
5. Sprzedawca odpowiada jedynie za wady tkwiące w Towarze w dniu jego wydania Kupującemu.
6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji ogranicza się do wartości Towaru objętego wadą. Gasberry sp. z o.o. ul. Trojańska 7; 02-261 Warszawa; tel.: + 48 22 379 67 60; fax: +48 22 379 67 61 ; e-mail: info@gasberry.com; SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO. KRS 0000399794; REGON 145854050; NIP 5222991413; Kapitał zakładowy: 20 000 PLN; www.gasberry.com
7. Rękojmia i gwarancja nie obejmuje zastosowania Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, nieprawidłowego montażu, wbudowania lub zastosowania Towaru ani wad wynikłych z błędów projektowych.
8. Szczegółowe wymagania technicznie i parametry Towarów określają stosowne dokumenty – aprobaty techniczne, zalecenia oraz instrukcje montażu Towarów.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi bądź gwarancji:
a) w przypadku wad powstałych wskutek działania Siły Wyższej;
b) za usterki i wady powstałe przy wyładunku Towaru w miejscu wskazanym przez Kupującego;
c) za mechaniczne uszkodzenia Towaru dokonane przez Kupującego i/lub osobę trzecią;
d) za usterki i wady Towaru wynikające z jego używania, przechowywania, zastosowania itp. niezgodnie z przeznaczeniem;
e) za usterki i wady Towaru powstałe wskutek niezachowania reżimu technologicznego dla danego rodzaju Towaru zgodnie z dokumentami, o których mowa w ust. 6.
10. Zgłoszenie reklamacyjne bądź gwarancyjne powinno zostać dokonane przez Kupującego w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady wraz z możliwie dokładnym opisem zaobserwowanej wady oraz ze wskazaniem czy Kupujący korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi czy gwarancji, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.
11. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego bądź gwarancyjnego w terminie 5 dni roboczych. W przypadku gdy dla stwierdzenia zasadności bądź bezzasadności zgłoszenia konieczne będą oględziny bądź przeprowadzenie ekspertyzy termin ten ulegnie stosownemu wydłużeniu, tak by możliwe było dokonanie oględzin lub zapoznanie się z treścią ekspertyzy.
12. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi i gwarancji wygasają w przypadkach, gdy Kupujący samodzielnie próbował dokonać naprawy wadliwego Towaru lub gdy naprawę taką powierzył osobie trzeciej bez zgody Sprzedawcy.
13. Gwarancja, o której mowa w niniejszej Sekcji oraz Sekcji VII udzielona zostaje wyłącznie pod warunkiem terminowej zapłaty za sprzedane Towary. Opóźnienia w płatności do 5 dni roboczych uważane będą na potrzeby niniejszego Ustępu za płatność terminową.
14. Sprzedawca odpowiada za przydatność Towaru do określonego zastosowania wyłącznie w przypadku, gdy wyraźnie wynika to z treści Umowy lub innego pisemnego dokumentu. W przypadku, gdy Towar ma być użyty lub wbudowany niezgodnie z zaleceniami wynikającymi z odpowiednich norm i/lub aprobat technicznych konieczne jest wyraźnie określenie tej okoliczności w Umowie lub innym dokumencie oraz jednoznaczne wyrażenie przez Sprzedawcę zgody na takie zastosowanie.
15. Zgłoszenie reklamacyjne bądź gwarancyjne nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny.
16. W razie wątpliwości dotyczących wymagań gwarancyjnych dla danego rodzaju Towaru, Kupujący powinien skontaktować się z przedstawicielem Sprzedawcy w celu wyjaśnienia czy dana procedura spełnia wymagania gwarancyjne.

VII. SIŁA WYŻSZA
Przez Siłę Wyższą rozumie się okoliczności będące poza możliwością kontroli przez Strony w szczególności pożar, powódź, podtopienie, zamieszki, wojnę, embargo, strajk powszechny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan nadzwyczajny etc.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku opóźniania się przez Kupującego z zapłatą jakiejkolwiek wymagalnej płatności Sprzedawca ma prawo odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, bez dodatkowego wezwania od wszelkich umów pomiędzy Stronami bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek kar umownych i odebrać . Gasberry Sp. z o.o. ul. Trojańska 7; 02-261 Warszawa; tel.: + 48 22 379 67 60; fax: +48 22 379 67 61 ; e-mail: info@gasberry.com; SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO. KRS 0000399794; REGON 145854050; NIP 5222991413; Kapitał zakładowy: 20 000 PLN; www.gasberry.com już dostarczone Towary. Odstąpienie od umowy może nastąpić również bez zachowania jakiejkolwiek formy czynności prawnej a jedynie poprzez odebranie Towaru przez Sprzedawcę.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Kupującego z tej przyczyny.
3. W przypadku opóźniania się przez Kupującego z zapłatą jakiejkolwiek wymagalnej płatności wydłużeniu o okres zalegania z płatnością ulegają wszelkie terminy realizacji zobowiązań przez Sprzedawcę.
4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Kupującym zgodnie z postanowieniami ust. 1 przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia danej umowy.

IX. KARY UMOWNE
1. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówionego Towaru, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości:
a) 40% wartości brutto Towaru, którego dotyczy rezygnacja, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;
b) 80% wartości brutto Towaru, którego dotyczy rezygnacja, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie po 5 dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy zgodnie z postanowieniami Sekcji VIII ust. 1, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 25% wartości brutto Towaru, którego dotyczyło odstąpienie od umowy.
3. W przypadku rezygnacji Sprzedawcy ze sprzedaży i/lub dostawy Towaru, z zastrzeżeniem postanowień Sekcji VIII ust. 2, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości:
a) 40% wartości brutto Towaru, którego dotyczy rezygnacja, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;
b) 80% wartości brutto Towaru, którego dotyczy rezygnacja, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie po 5 dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia.
4. Kary umowne płatne są na podstawie wystawionej przez uprawnioną Stronę noty obciążeniowej. Termin płatności kary umownej wynosi 14 dni.
5. Strony mogą dochodzić odszkodowań przekraczających naliczone kary umowne na zasadach ogólnych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony będą dążyły do rozwiązywania wszelkich ewentualnie powstałych sporów w sposób polubowny.
2. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania ewentualnych sporób powstałych na tle zawierania i realizacji umów sprzedaży i/lub dostawy pomiędzy Stronami jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3. Prawem właściwym dla wszelkich umów pomiędzy Stronami, bez względu na ich siedzibę, jest prawo polskie.
4. Językiem właściwym dla wszelkich umów pomiędzy Stronami, bez względu na ich siedzibę, jest język polski. Jeżeli jakiekolwiek dokumenty sporządzone zostały w dwóch wersjach językowych a jedna z tych wersji jest w języku polskim uznaje się, że ta wersja językowa jest wersją wiodącą. W takim wypadku nie jest wymagane tłumaczenie jakichkolwiek dokumentów na język urzędowy właściwe ze względu na siedzibę Kupującego. Jeżeli Kupujący złożył Zamówienie w języku polskim, przyjął złożoną w języku polskim Ofertę i/lub podpisał Umowę w języku polskim przyjmuje się, że język polski jest językiem, który Kupujący rozumie w rozumieniu Artykułu 8 ust. 1 lit. a Rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. i w związku z tym . Gasberry Sp. z o.o. ul. Trojańska 7; 02-261 Warszawa; tel.: + 48 22 379 67 60; fax: +48 22 379 67 61 ; e-mail: info@gasberry.com; SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO. KRS 0000399794; REGON 145854050; NIP 5222991413; Kapitał zakładowy: 20 000 PLN; www.gasberry.com doręczanie tłumaczeń na język urzędowy Kupującego jest w myśl w/w Rozporządzenia zbędne a ponadto Kupujący nie ma prawa odmówić odbioru korespondencji doręczonej w języku polskim.
5. Tytuły poszczególnych Sekcji Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie w celu uporządkowania tekstu i nie mają znaczenia prawnego. 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków okazałoby się nieważne lub nieskuteczne nie ma to wpływu na pozostale ważne i skuteczne postanowienia Ogólnych Warunków. 7. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

GASBERRY Sp. z o.o.,
ul. Trojańska 7 lok. 024, 02-261 Warszawa
tel.: +48 22 379 67 60, fax: +48 22 379 67 61
http://www.gasberry.com,
e-mail:info@gasberry.com
NIP: 5222991413, REGON: 145854050, KRS: 0000399794


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ADRES:Gasberry Sp. z o.o.
ul. Trojańska 7 lok. 024
02-261 Warszawa
Polska

BIURO:Tel.: +48 22 379 67 60
Tel.: +48 22 379 67 59
Fax.: +48 22 379 67 61
e-mail: info@gasberry.comNIP: 5222991413
REGON: 145854050
KRS: 0000399794, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego